Team Meeting
Školení obsluhy tlakových nádob

Školení obsluhy tlakových nádob dle ČSN 69 0012. Toto školení se zabývá bezpečnou práci pro obsluhu tlakových nádob. Jak obsluhovat, jak udržovat výstroj nádoby v pořádku. Z důvodu, že tlakové zařízení jsou vyhrazená zřízení je toto školení nutně opakovat po třech letech.


Školení je možné složit s těchto okruhů:

 • Teoretické znalosti z oboru tlakových zařízení

 • Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní, nařízení, vyhlášky tykající se elektrických zařízení. (v platných změnách)

 • Obsluha a práce na tlakových nádobách

 • Předpisy pro tlakové nádoby

 • Předpisy pro revize elektrických zařízení a zásady první pomoci při úrazech

Školení vyhlášky 50/78 Sb.
 • Nabízím kompletní školení vyhlášky na slaboproud v rozsahu paragrafu §4 až §8.

 • Z důvodu, že elektrické zařízení jsou vyhrazená zařízení je toto školení nutně opakovat po třech letech. Školení je určeno pro elektrotechniky do 1000 V střídavého proudu a po 1500 V pro stejnosměrná zařízení.

Školení pro §6
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Školení pro §7
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v § 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.

Školení pro §8
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci §8 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

Školení je možné složit s těchto okruhů:
 • 1/ Teoretické znalosti z oboru elektrických zařízení

 • 2/ Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní, nařízení, vyhlášky tykající se elektrických zařízení. ( v platných změnách)

 • 3/ Ochrana před nebezpečným dotykem dotykovým napětí u zařízení do 1000 V

 • 4/ Obsluha a práce na elektrických zařízení

 • 5/ Předpisy pro elektrické zařízení do 1000 V

 • 8/ Elektrické rozvaděče, přístroje, pracovní stroje a další druhy elektrických zařízení

 • 9/ Předpisy pro elektronické zařízení v divadlech a kinech

 • 10/ Předpisy pro ochranu bleskem

 • 11/ Předpisy pro revize elektrických zařízení a zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem